แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา MQL4 และ MQL5    ท่านที่สนใจอบรม course เขียนโปรแกรมภาษา MQL4 กรุณาบันทึกในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงในการเข้าอบรม
เพื่อทำการรวบรวมสมาชิกให้ครบตามจำนวนและจัดทำตารางเรียน


Training Request Registeration: Client Name:

Facebook Name:
https://www.facebook.com/
example:: https://www.facebook.com/wattanapirom.hachai
ID Line:

Type:


หมายเหตุ:

หากมีคำร้องครบตามจำนวนทีกำหนดเราจะติดต่อไปยัง facebook หรือเบอร์ที่บันทึกไว้

ระยะเวลาในการเรียนรวมประมาณ 2 เดือน โดยเรียนรู้จาก VDO 2สัปดาห์ และจะมีการ meeting ทุกสัปดาห์จนครบ
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง
ระหว่างการเรียนมี การบ้านเพื่อฝึกทดลองเขียน EA เพื่อรับของรางวัลทุกครั้ง
ผู้ที่ซื้อคอสที่ไม่มี meeting สามารถร่วม meetingนอกรอบ ได้ทุกครั้ง