หัวข้อ VDO การเขียนโปรแกรมภาษา MQL4

Basic Course

Advance Course

MT4 & MQL4 แนะโปรแกรม MT4 และ ภาษา MQL4 Collection method กระบวนการแก้ไขปัญหา
MQL4 Structure โครงสร้างภาษา MQL4 Martingale การแก้ผิดทางด้วย การถ้วเฉลี่ย
MQL4 Data Type ตัวแปรและรูปแบบการเก็บข้อมูล Zone Recovery การแก้ผิดทางด้วย Zone Recovery
MQL4 Array ตัวแปรชุด Trailing Stop รูปแบบการทำกำไรด้วย Trailng stop
MQL4 Conditional Operator การสร้างเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม Reverse Martingale การทำกำไรต่อเนื่องเมื่อถูกทาง
MQL4 Mathematics ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Lucky 7 กระบวนการเทรดแบบผิดทางแก้ถูกทางตาม
Loop For การวนลูปด้วย for Grid System การเทรดแบบ แบ่งโซน
Loop While การวนลูบด้วย while Multipair Trading การเทรดแบบหลายคู่เงิน
Function การสร้างฟังก์ชั่น Authority EA การปกป้อง EA
Operation Type รูปแบบคำสั่ง Script การสร้าง script
OrderSend การส่งคำสั่ง Library การสร้าง library สำหรับแจกจ่าย
Magics Number ความสำคัญของ MagicsNumber DLL Call การเรียกใช้ dll ด้วยการ import
Order Close การปิดออเดอร์ Basic of Class(OOP) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
Order Delete การลบออเดอร์(Pending) Working with class การทำงานกับ Class
Indicator Buffering การเรียกใช้ค่าจาก indicator Market Execution
Moving Average Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr MA How Develope Class
MACD Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr MACD Class Martigale
RSI Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr RSI Class Reverse Martingale
CCI Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr CCI Class Zone Recovery
Bolinger Bands Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr BB Class Lucky 7
Envelope Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr Envelope Transfer Class to Librarise
Custom Indicator Control Class (panel)
Heiken Ahsi Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr HeikenAshi Control Dialog
OHLC Price ราคาจากกราฟ Control Button
Input Parameter Control Edit
Controls Label
Backtesting Dialog
วาดปุ่มใช้เอง(เอาสวยแค่ไหนก็ได้)
แก้ปัญหา Dialog แยกชั้นขณะเปลี่ยน time frame
WebRequest Function + Basic PHP