เขียนโปรแกรมภาษา MQL4

 เป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยสื่อการสอนด้วย VDO Basicc และ Advance โดยจะทำการ meeting เพื่อตอบข้อสงสัย
และสอบถามปัญหาจากการเขียน EA หลังจากการศึกษาจาก VDO

ที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน (Basic course) เวลารวมเกือบ 4 ชั่วโมง ราคา 1500 บาท
พร้อมทั้้ง Meeting รวมผ่าน Internet 2 ครั้ง(2-3 ชม.ต่อครั้ง)เพื่อติดตามผลการเรียน
   หัวข้อVDOสำหรับฝึกอบรม

 ผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนขั้นสูง(Advance course) เวลารวมเกือบ 4 ชั่วโมง ราคา 2500 บาท
พร้อมทั้้ง Meeting รวมผ่าน Internet 3 ครั้ง(2-3 ชม.ต่อครั้ง)เพื่อติดตามผลการเรียน
   หัวข้อVDOสำหรับฝึกอบรม

หากซื้อรวมกัน Basic+Advance ลดราคาเหลือ 3000 บาท + Meeting รวมผ่าน Internet 5 ครั้ง

และหาต้องการซื้อเพียง VDO Basic+Advance และบันทึกการ Meeting ราคาเพียง 2000 บาท
หากมีข้อมูลใหม่ๆจะมีการเพิ่มหรือปรับปรุง VDO ในอนาคตและทุกท่านจะได้รับ VDO Meeting ทุกครั้ง

ระยะเวลาในการเรียนรวมประมาณ 2 เดือน โดยเรียนรู้จาก VDO 2สัปดาห์ และจะมีการ meeting ทุกสัปดาห์จนครบ
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง
ระหว่างการเรียนมี การบ้านเพื่อฝึกทดลองเขียน EA เพื่อรับของรางวัลทุกครั้ง

หากมีความสนใจกรุณา ลงทะเบียน

เขียนโปรแกรมภาษา MQL5

 เป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยสื่อการสอนด้วย VDO Basicc และ Advance โดยจะทำการ meeting เพื่อตอบข้อสงสัย
และสอบถามปัญหาจากการเขียน EA หลังจากการศึกษาจาก VDO

ที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน (Basic course) เวลารวมเกือบ 4 ชั่วโมง ราคา 1500 บาท
พร้อมทั้้ง Meeting รวมผ่าน Internet 2 ครั้ง(2-3 ชม.ต่อครั้ง)เพื่อติดตามผลการเรียน
   หัวข้อVDOสำหรับฝึกอบรม

 ผู้ที่ต้องการพัฒนาการเขียนขั้นสูง(Advance course) เวลารวมเกือบ 4 ชั่วโมง ราคา 2500 บาท
พร้อมทั้้ง Meeting รวมผ่าน Internet 3 ครั้ง(2-3 ชม.ต่อครั้ง)เพื่อติดตามผลการเรียน
   หัวข้อVDOสำหรับฝึกอบรม

หากซื้อรวมกัน Basic+Advance ลดราคาเหลือ 3000 บาท + Meeting รวมผ่าน Internet 5 ครั้ง

และหาต้องการซื้อเพียง VDO Basic+Advance และบันทึกการ Meeting ราคาเพียง 2000 บาท
หากมีข้อมูลใหม่ๆจะมีการเพิ่มหรือปรับปรุง VDO ในอนาคตและทุกท่านจะได้รับ VDO Meeting ทุกครั้ง

ระยะเวลาในการเรียนรวมประมาณ 2 เดือน โดยเรียนรู้จาก VDO 2สัปดาห์ และจะมีการ meeting ทุกสัปดาห์จนครบ
จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง
ระหว่างการเรียนมี การบ้านเพื่อฝึกทดลองเขียน EA เพื่อรับของรางวัลทุกครั้ง

หากมีความสนใจกรุณา ลงทะเบียน
Feed back จาก ผู้เรียน MQL4 Course