หัวข้อ VDO การเขียนโปรแกรมภาษา MQL5

Basic Course

Advance Course

Transfer MQL4 to MQL5 ความแตกต่างเมื่อย้ายจาก MQL4 มา MQL5 Martigale MQL4 to MQL5 มาติงเกลจากMQL4 เป็น MQL5 บันทัดต่อบันทัด
MT5 & MQL5 แนะโปรแกรม MT5 และ ภาษา MQL5 Reverse Martingale การทำกำไรต่อเนื่องเมื่อถูกทาง
MQL5 Structure โครงสร้างภาษา MQL5 Zone Recovery การแก้ผิดทางด้วย Zone Recovery
MQL5 Data Type ตัวแปรและรูปแบบการเก็บข้อมูล Trailing Stop รูปแบบการทำกำไรด้วย Trailng stop
MQL5 Array ตัวแปรชุด Grid System การเทรดแบบ แบ่งโซน
MQL5 Conditional Operator การสร้างเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม History order & deal เรียกใช้ข้อมูลการเทรดในอดีต
MQL5 Mathematics ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Lucky 7 กระบวนการเทรดแบบผิดทางแก้ถูกทางตาม
Loop For การวนลูปด้วย for Include file กระบวนการ Include
Loop While การวนลูบด้วย while Class (OOP) สร้าง Class Reverse Martigale
Price Execution การอ้างอิงราคา Librarise การสร้าง library ใช้งาน
Input parameter การป้อนข้อมูลจากภายนอก
Function การสร้างฟังก์ชั่น Import DLL เรียกใช้ dll และการส่ง line
Operation Type รูปแบบคำสั่ง Script การสร้าง script
OrderSend การส่งคำสั่ง File Text สร้างและเขียนไฟล์ Text
Magics Number ความสำคัญของ MagicsNumber File CSV สร้างและเขียนไฟล์ CSV(Excel)
Order Close การปิดออเดอร์ Read File อ่านไฟล์และนำไปใช้งาน
Order Delete การลบออเดอร์(Pending) Authority ปกป้อง EA ที่คุณรัก
Indicator Buffering การเรียกใช้ค่าจาก indicator Trading panel 1 Combo Box
Moving Average Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr MA Trading panel 2 Spin Edit
MACD Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr MACD Trading panel 3 Date Picker
RSI Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr RSI Trading panel 4 Check Box
CCI Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr CCI
Heiken Ahsi Buffering การเรียกค่าจาก indicaotr HeikenAshi